Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

1. Adatkezelő

A https://www.magyararanytartalek.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a

Magyar Aranytartalék Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Magyar Aranytartalék Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-125617

Adószám: 24199771-2-03

Székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 23. B. ép. földszint 6. ajtó

Postacím: 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint 3. ajtó Telefon: +36 79 200 124; +36 70 607 51 51

E-mail cím: iroda@magyararanytartalek.hu

Webhely: https://www.magyararanytartalek.hu/ (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar és az európai jog az irányadó. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2 rendelkezései szerint kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.magyararanytartalek.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, illetve a webhely szolgáltatásait, funkcióit használó természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelés

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő űrlap esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

4.3. Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

– vezetékneve,

– keresztneve,

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– üzenet tárgya (e-mail üzenet küldése esetén),

– az üzenet tartalma.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

A telefonszám kezelésének célja, hogy az üzenetben feltett összetettebb kérdéseket célravezetőbb módon, telefonbeszélgetés formájában válaszolhassa meg az Adatkezelő.

4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

5. Kérdőíves igényfelméréshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen az igényfelmérő kérdőívét kitöltő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást a kérdőív felületén található nyilatkozat bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az egyeztetés, illetve ajánlatadás előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az egyeztetést, nem ad ajánlatot, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

5.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:

– vezetékneve,

– keresztneve,

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– a kérdőív kitöltése során megadott válaszai,

– a megjegyzés tartalma.

5.4. Az adatkezelés célja: a Felhasználó igényeinek felmérése, valamint kapcsolatfelvétel az igénynek megfelelő, személyre szabott ajánlat adása céljából.

5.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az egyeztetés, ajánlat nyomán nem jön létre szerződés, az Adatkezelő a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételt, illetve az Adatkezelő által esetlegesen kiadott ajánlat érvényességi idejét követő 30 napon belül anonimizálja az adatokat.

Az anonim statisztikát az Adatkezelő időkorlát nélkül megőrzi. Az ezekben őrzött adatok alapján azonban a Felhasználó már soha többé nem azonosítható, így a statisztikában Felhasználó személyes adatát már nem kezeli Adatkezelő.

Amennyiben az ajánlat nyomán szerződéskötés jön létre, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

6. Online előadásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a „Kampány landoló” menüpont alatt a „Jelentkezem az ingyenes előadásra” feliratú gombra kattintást követően megjelenő űrlapon a nevének, e-mail címének, valamint telefonszámának megadásával jelentkezik az Adatkezelő online előadására.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

6.3. Kezelt adatok köre:

Az online előadásra jelentkező Felhasználó:

– keresztneve,

– e-mail címe.

6.4. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó online előadásra jelentkezés lehetővé tétele, az előadáson történő részvétel biztosításához szükséges kommunikáció lefolytatása.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az online előadásra történő jelentkezés céljából kezelt adatokat az előadás befejezéséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

7. Adattovábbítás

7.1. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

7.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

8.1. Tárhelyszolgáltató

8.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

8.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

Postacím: 1538 Budapest, Pf. 510.

Telefon: +36 1 789 2 789

E-mail: support@tarhely.eu

Webhely: https://tarhely.eu/

8.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

8.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely biztosításával.

8.1.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítását jelenti.

8.2. Weboldal fejlesztő

8.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

8.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Golden Brothers Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Golden Brothers Zrt.

Cégjegyzékszám: 03-10-100567

Adószám: 26168779-2-03

Székhely: 6060 Tiszakécske, Puskin utca 5.

Postacím: 6060 Tiszakécske, Puskin utca 5.

E-mail: hello@goldenbrothers.hu

Webhely: https://goldenbrothers.hu/

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

8.2.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

8.3. Elektronikus levelező tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

8.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

8.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

fws online Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: fws online Zrt.

Cégjegyzékszám: 08-10-001983

Adószám: 32180840-2-08

Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44. 8

Postacím: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44.

Telefon: +36 20 429 99 99; +36 99 200 300

E-mail cím: office@fws.hu; ugyfelszolgalat@fws.hu

Webhely: https://www.fws.hu/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

8.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e- mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

8.3.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

8.3.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezés informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely működőképességének biztosítását jelenti.

8.4. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8.5. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

9. Adatvédelem, adatbiztonság

9.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

9.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai 9 rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

9.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

9.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

9.5. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

10. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

10.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

10.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

10.2. Hozzáférési jog

10.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

10.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 10.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

10.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

10.3. A helyesbítéshez való jog 

10.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 10.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11 10.4. A törléshez való jog 

10.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn: 3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés; 4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés; 5. Kérdőíves igényfelméréshez kapcsolódó adatkezelés; 6. Online előadásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn: 3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

10.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

10.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn: 3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés).

10.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

10.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.7. Adathordozhatósághoz való jog

10.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

10.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:

a) a hozzájárulás alapján végzett:

3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés;

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;

5. Kérdőíves igényfelméréshez kapcsolódó adatkezelés;

6. Online előadásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés.

10.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.8. A tiltakozáshoz való jog

10.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

10.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát: 14 3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés.

11. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

11.1.

A 10. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

11.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

11.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 12. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint 3. ajtó alatti címére, e-mailben az iroda@magyararanytartalek.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor 15 tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: https://naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2023. november 8.

Magyar Aranytartalék Kft.